Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Projekt „Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” był realizowany w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt „Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” był realizowany w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt o charakterze ponadregionalnym realizowany był w partnerstwie trzech instytucji: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (Lider Projektu), Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Celem projektu było wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym, jaką jest Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Badanie audytu dotyczyło  przede wszystkim oceny konkurencji oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa. Gotowa usługa audytu zostanie rozpowszechniona wśród krajowych Instytucji Otoczenia Biznesu, dzięki czemu będzie mogła być świadczona przedsiębiorstwom na terenie całego kraju.

Więcej na stronie: www.audytstrategiczny.pl/

  • Wartość projektu: 2 479 300,00 zł
  • Dofinansowanie z EFRR: 2 107 405,00 zł
  • Czas realizacji projektu: od lutego 2011 do sierpnia 2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodark