Dostawa mebli do sal restauracyjnych, w tym baru mieszczących się w restauracji zlokalizowanej na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 - wykaz mebli
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  7. Załącznik nr 6 – informacja w sprawie doświadczenia