Leasing finansowy wyposażenia kuchni i zaplecza restauracji, która będzie zlokalizowana na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Załączniki:

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz wyposażenia kuchni i zaplecza restauracji, która będzie zlokalizowana na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
  3. załącznik nr 2 – Oferta dostawcy wyposażenia kuchni i zaplecza restauracji, która będzie zlokalizowana na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
  4. załącznik nr 3 - formularz ofertowy,
  5. załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  6. załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  7. załącznik nr 6 - bilans Zamawiającego za 2009 r., rachunek zysków i strat Zamawiającego za 2009 r., wstępny bilans Zamawiającego za 2010 r., wstępny rachunek zysków i strat Zamawiającego za 2010 r.,
  8. załącznik nr 7 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem podatków,
  9. załącznik nr 8 - załącznik nr aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Zamawiający nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
  10. załącznik nr 9 - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS Zamawiającego.