Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach w budynkach - badania strategiczne NCBiR

Zadanie badawcze było prowadzone w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. W konsorcjum przemysłowo-naukowym, które w lutym 2010 roku wygrało konkurs NCBiR na projekt, współdziałały Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Zadanie badawcze było prowadzone w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. W konsorcjum przemysłowo-naukowym, które w lutym 2010 roku wygrało konkurs NCBiR na projekt, współdziałały Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

Zadaniem postawionym naukowcom było opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków tak, aby zminimalizować zużycie w nich energii elektrycznej.

Prace konsorcjum rozpoczęły się od diagnozy czynników zużycia energii w polskich budynkach, następnie zdefiniowano dostępne nowe technologie poprawiające efektywność obiektów. W efekcie powstała modelowa instalacja, testowana w budynkach Euro-Centrum Parku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Dane zebrane podczas analizy  funkcjonowania instalacji, posłużyły za podstawę ostatniego elementu projektu - wytycznych zawartych w poradnikach dla projektantów i zarządców budynków. 

Na realizację zadań jednostki konsorcjum miały 3 lata. Liderem projektu był Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem profesora Mariana Nogi.  

Aktualne informacje: